>

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, 2019-2020"

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

δ ι α κ υ ρ ή σ σ ε ι

Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2019-2020, προϋπολογισμού
με ΦΠΑ 645.997,91 ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει της τιμής (για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) σε
ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους
καυσίμου την ημέρα παράδοσής του, που προκύπτει από τον εβδομαδιαίο κάθε φορά πίνακα τιμών που
εκδίδει το Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε Λάρισας και για τα λιπαντικά η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, στο σύνολο των ειδών.

Συνημμένα αρχεία

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.Design & Development by Sysupport Team