Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου προμήθειας του έργου «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου προμήθειας:

«Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ»

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/12/2021 και ώρα 14:00μ.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.goν.gr του ως άνω συστήματος, την 22/12/2021 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Συνημμένα αρχεία

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved. |  Design & Development by  Sysupport Team