>

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Συν/κού Διαγωνισμού έργου "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΑΛΗΝΗΣ"

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής η οποία θα υποβληθεί με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του έργου :

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΑΛΗΝΗΣ

Προϋπολογισμού 59.998,67 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις

α) του ν. 4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες         2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» και

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και

 καλεί

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Συννημένα αρχεία

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.  Design & Development by Sysupport Team