>

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Ανοιχτού Εθνικού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια Οχήματος Πλύσης Κάδων Απορριμμάτων"

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής , για την προμήθεια «ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», για το Δήμο Κιλελέρ συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 120.000,00 €. Η απαιτούμενη πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου Κιλελέρ έτους 2017 και στον Κ.Α : 20.7131.00.

Συννημένο αρχείο

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.  Design & Development by Sysupport Team