>

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Συλλογή και μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) των Δ.Ε. Νίκαιας, Πλατυκάμπου, Αρμενίου και Κιλελέρ του Δήμου Κιλελέρ και Ανακυκλώσιμων Υλικών των Δ.Ε. Πλατυκάμπου, Κιλελέρ και Αρμενίου του Δήμου Κιλελέρ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διεθνή Ανοικτή Δημόσια Σύμβαση, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας : «Συλλογή και μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων
(Α.Σ.Α.) των Δ.Ε. Νίκαιας, Πλατυκάμπου, Αρμενίου και Κιλελέρ του Δήμου Κιλελέρ και Ανακυκλώσιμων
Υλικών των Δ.Ε. Πλατυκάμπου, Κιλελέρ και Αρμενίου του Δήμου Κιλελέρ καθώς και για τη Μίσθωση
μηχανικού σαρώθρου (με χειριστή) για δύο (2) έτη ».

Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας θα είναι για δύο (2) έτη, που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη και
την τεχνική μελέτη που τη συνοδεύει, με προϋπολογισμό καθαρής αξίας 1.170.967,74 € και συνολικής δαπάνης
1.452.000,00 € περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% (281.032,26 €) .

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης : http:// www.promitheus.gov.gr / και σύμφωνα
με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους
οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω εργασίας.

Συνημμένα αρχεία

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.  Design & Development by Sysupport Team