>

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τεύχος δημοπράτησης του έργου ''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ''

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

δ ι α κ υ ρ ή σ σ ε ι

συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής η οποία θα υποβληθεί με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του έργου:

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΙΛΕΛΕΡ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις

α) του ν. 4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις ,Έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» και
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και

καλεί

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Συνημμένα αρχεία

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.Design & Development by Sysupport Team