>
Οργάνωση Υπηρεσιών

Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Παιδικών Σταθμών

Λόρδου Βύρωνος & Μιαούλη, Νίκαια Λάρισας, ΤΚ 41005

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2410 922 111,  2410 922 111

Ντάντη Σπυριδούλα (Προϊσταμένη)

 • Μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών Υποδομών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
  1. Μεριμνά για την συντήρηση, τη βελτίωση, τη καθαριότητα και την φύλαξη των υλικοτεχνικών Υποδομών του εθνικού Συστήματος της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών και παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές για τη λειτουργία τους και για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους (Άρθρο 243 του ΔΚΚ).
  2. Μεριμνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίµησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου µετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
  3. Συνεργάζεται µε την τεχνική υπηρεσία, για την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και την ανέγερση σχολικών κτιρίων. 
  4. Μεριμνά για τη µίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δηµόσιων σχολικών μονάδων, τη στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης καθορίζει την αποκλειστική χρήση ορισµένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική µονάδα, καθώς και την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας της κάθε συστεγαζόµενης σχολικής µονάδας (Συνεργασία µε την ΟικοΝομική υπηρεσία για τη µίσθωση ακινήτων). 
  5. Συνεργάζεται µε την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, την ενημερώνει για θέµατα της αρµοδιότητάς της και της παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία της.
 • Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη των µαθητών της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική παιδεία των κατοίκων. Περιλαµβάνονται αρμοδιότητες όπως :
  1. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
  2. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών.
  3. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
 • Μεριμνά για το σχεδιασµό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου µάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού Προγραμματισμού, σύμφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
  1. Καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράµµατός του, το τοπικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης, µε βάση το Εθνικό Πρόγραµµα Δια Βίου Μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραµµα δια βίου µάθησης (νόµος 3879 / 2010, άρθρο 8). Το τοπικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της Δημόσιας πολιτικής δια βίου µάθησης σε τοπικό επίπεδο. 
  2. Μεριμνά για την εφαρμογή του τοπικού προγράµµατος δια βίου µάθησης και διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου. 
  3. Εισηγείται την ίδρυση και μεριμνά για τη λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης ( Κ.Δ.Β.Μ.) που εφαρµόζουν το τοπικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης και τα οποία οργανώνονται είτε στο πλαίσιο του Τμήματος, είτε στο πλαίσιο νοµικού προσώπου του Δήμου. 
  4. Μεριμνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δοµών και την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτει ο Δήμος µε τη Γενική Γραµµατεία Δια Βίου Μάθησης. 
  5. Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτει ο Δήμος µε το Υπουργείο. 
  6. Ασκεί τις αρμοδιότητες λαϊκής επιµόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που µεταφέρονται από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση µαζί µε την αντίστοιχη επιχειρησιακή µονάδα ή αποκεντρωµένη δοµή υπηρεσιακής µονάδας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3879 / 2010.
 • Μελετά και εισηγείται για τη ρύθµιση ζητηµάτων εύρυθµης λειτουργίας της προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
  1. Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία µε τη Σχολική Επιτροπή. 
  2. Μεριμνά για τη µεταφορά µαθητών από τον τόπο διαµονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς των µαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της µεταφοράς και σίτισης µαθητών µουσικών γυµνασίων και λυκείων (Συνεργασία µε την ΟικοΝομική υπηρεσία). 
  3. Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων. 
  4. Εγκρίνει την εγκατάσταση, µεταφορά ή επισκευή τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία. 
  5. Οργανώνει συναυλίες ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους µαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής. 
  6. Μεριμνά για το διορισµό και την αντικατάσταση διοικητών των ιδρυµάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σηµασία. 
  7. Εγκρίνει οποιαδήποτε µίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου Δημόσιας χρήσης για µεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών. 
  8. Εισηγείται τον καθορισµό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους. 
  9. Εισηγείται την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων. 
  10. Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεµόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αµελούν για την τακτική φοίτησή τους. 
  11. Εισηγείται τη διακοπή µαθηµάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδηµικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τοµέα του Πολιτισμού για την προστασία του τοπικού Πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. Περιλαµβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως :
  1. Δηµιουργία πολιτιστικών και πνευµατικών κέντρων, µουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρµονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ. 
  2. Διοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων (θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις). 
  3. Προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής. (δ) Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο Δήμο από τρίτους. 
  4. Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. (στ) Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού Τουρισμού.
 • Μελετά και εισηγείται για τη ρύθµιση τοπικών πολιτιστικών Θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
  1. Εισηγείται για τη συµµετοχή εκπροσώπου του Δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εµβέλειας. 
  2. Εισηγείται για την επιχορήγηση ΝΠΙΔ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρµοδιότητα του Δήμου. 
  3. Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών µουσικών ιδρυµάτων (Αδείων, µουσικών σχολών, χορωδιών, συµφωνικών ορχηστρών και συγκροτηµάτων μουσικής δωµατίου).
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισµού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους. Περιλαµβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως :
  1. Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δηµοτικά γυµναστήρια, αθλητικά κέντρα και Δημοτικοί χώροι άθλησης). 
  2. Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του µαζικού αθλητισµού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. 
  3. Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται µε διυπουργική απόφαση.
 • Τηρεί το µητρώο νέων και συνεργάζεται µε το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.
 • Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους και Συμμετέχει στους σχεδιασµούς και τα προγράμματα της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς.
 • Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δημοτικών δοµών και νομικών προσώπων που εφαρµόζουν προγράμματα και δράσεις στους τοµείς του Πολιτισμού του αθλητισµού και της Νέας Γενιάς.
 • Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τοµείς του Πολιτισμού, του Αθλητισµού και της Νέας Γενιάς, συµπληρωµατικά µε τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από τα Νοµικά Πρόσωπα του Δήμου. 

Ακολουθήστε μας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
2
3
4
9
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Τηλέφωνα Υπηρεσιών

stoixia epikinonias sidebanner 400

Υπηρεσίες Του Δήμου

Διαρθρωση Υπηρεσιών Δήμου

Κεπ Δημου Κιλελερ

kep 1 banner

Κέντρο Κοινότητας

kentro koin banner 500

ΚΔΑΠ Δήμου Κιλελέρ

kdap banner

Εκτέλεση Προϋπολογισμού

budget banner 500

Διαφάνεια Στο Δήμο

banner diavgia

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.Design & Development by Sysupport Team